A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh khung kế hoạch thờ gian năm học 2019 - 2020 lần 2

Ký bi: Văn phòng y ban Nhân dân Thành ph Ngày ký: 24/03/2020 09:36:11 +07:00

B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM ...

Đc lp - T do - Hnh phúc S:803 /BGDĐT-GDTrH V/v điu chnh khung kế hoch

Hà Ni, ngày 13 tháng 3 năm 2020 --------..thi gian năm hc 2019-2020 (ln 2) AN PONG

U TA NON | : . 0168 Kính gi: Ch tch UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương

TU 1

.

-

C! 1 : Trước din biến phc tp ca Covid-19, B Giáo dc và Đào to tiếp tc điu Lưu ý 1 s chnh khung kế hoch thi gian năm hc 2019-2020 như sau:

- Kết thúc năm hc trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. - Thi trung hc ph thông quc gia t ngày 08 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Trên cơ s khung kế hoch thi gian nêu trên, Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương ch đng quyết đnh thi gian cho hc sinh đi hc tr | li, bo đm an toàn, phù hp vi tình hình kim soát dch bnh ti đa phương.

Trong thi gian hc sinh ngh hc trường, đ ngh Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc trung ương ch đo S Giáo dc và Đào to tiếp tc rà soát, tinh gin ni đung dy hc theo hướng dn ca B Giáo dc và Đào to; trin khai các hình thc dy hc qua internet, trên truyn hình; t chc ôn tp, kim tra công nhn kết qu hc tp qua internet, trên truyn hình khi hc sinh đi hc tr li.

B Giáo dc và Đào to tiếp tc bám sát tình hình din biến và kim soát dch bnh đ hướng dn kp thi các đa phương trong quá trình trin khai thc hin kế hoch năm hc 2019-2020.

Trân trng./. Nơi nhn:

B TRƯỞNG - Như trên; - Th tướng Chính ph báo cáo); - PTTgCP Vũ Đc Đam (đ báo cáo); - Ban Ch đo quc gia (đ báo cáo); - B Y tế phi hp ch đo); - Các thành viên BCĐ B GDĐT (đ thc hin); - Các s GDĐT (đ thc hin); - Lưu: VT, GDTrH.

Phùng Xuân Nh

DVC

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 19
Tháng trước : 1.828